Intel®計算棒的保修資訊

文件

保固與 RMA

000005948

2019 年 01 月 30 日

有限保修

英特爾對Intel® 授權販售者購買的Intel® 計算棒提供以下有限保修。保修範圍包括框中包含的所有硬體專案。

有關 詳細資訊, 請按一下或主題:

Intel®®stk2m3w64cc、STK2m3W64CC、stk2m364c 的保修條款
Intel® stk2m3w64cc, STK2m3W64CC, stk2m364c
三年國際PDF icon
大小: 2.09 mb
日期: 2019年1月
語言: 巴西葡萄牙文, 簡體中文, 繁體中文, 英語,
法語–加拿大, 印尼語, 日語, 韓語, 西班牙文–拉丁美洲
三年澳大利亞PDF icon
大小: 151 kb
日期: 2019年1月
語言: 英語
三年歐洲、中東、土耳其、非洲、俄羅斯/獨聯體PDF icon
大小: 5.86 mb
日期: 2019年1月
語言: 阿拉伯文、保加利亞文、克羅地亞語、捷克文、丹麥文、荷蘭文、英語、愛沙尼亞文、
芬蘭文、法語、德語、希臘文、希伯來文、匈牙利文、冰島文、義大利文、哈薩克語、拉脫維亞文、
立陶宛文、挪威文、波蘭文、葡萄牙文、羅馬尼亞文、俄文、塞爾維亞文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文、
西班牙文, 瑞典文, 土耳其文, 烏克蘭文
注意pdf 檔需要adobe acrobatreader*。
Intel®®stk1a32wc、stk1a8lfc、STCK1A32WFC、STCK1A32WFC 的保修條款
Intel® stk1a32wfc, stck1a8lfc, STCK1A32WFC, STCK1A32WFC
1年國際機場PDF icon
大小: 2.18 mb
日期: 2019年1月
語言: 巴西葡萄牙文, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 法語–加拿大,
日語、韓語、西班牙文–拉丁美洲
一年澳大利亞人PDF icon
大小: 151 kb
日期: 2019年1月
語言: 英語
兩年制歐洲、中東、土耳其、非洲、俄羅斯/獨聯體PDF icon
大小: 6.16 mb
日期: 2019年1月
語言: 阿拉伯文、保加利亞文、克羅地亞語、捷克文、丹麥文、荷蘭文、英語、愛沙尼亞文、芬蘭文、法語、
德語, 希臘文, 希伯來文, 匈牙利文, 冰島文, 義大利文, 哈薩克語, 拉脫維亞文, 立陶宛文, 挪威語, 波蘭文,
葡萄牙文, 羅馬尼亞語, 俄語, 斯洛伐克文, 斯洛維尼亞文, 西班牙文, 瑞典文, 土耳其文, 烏克蘭文
注意pdf 檔需要adobe acrobatreader*。
在退回有缺陷的產品之前

如果可能, 請將您的個人資料從Intel 計算堅持備份到其他存儲介質。Intel 使用基於軟體的資料碎紙機從返回的英特爾計算棒的Intel 中擦除所有資料。您的文檔和檔將丟失。

謹慎
Intel 無法跟蹤或退回發送到我們保修中心的框中包含的微 sd 卡或專案。卸下並保留插入到微 sd 插槽中的任何微 sd 儲存卡。保留框中包含的部件:
  • 電源配接器和電源插頭附件
  • 電源配接器的微型 usb 電纜
  • hdmi 擴展器電纜

快速入門手冊 提供安裝和法規遵從性資訊。

相關主題
檢查您的保修範圍和請求支援
識別您的Intel® 電腦棒